ΠΛΑΤΩΝ – PLATO – PLATON
Τίμαιος – Timaeus – Timée

[85a]


 

Τὸ δὲ λευκὸν φλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύγων πνεῦμα χαλεπὸν ἀποληφθέν, ἔξω δὲ τοῦ σώματος ἀναπνοὰς ἴσχον ἠπιώτερον μέν, καταποικίλλει δὲ τὸ σῶμα λεύκας ἀλφούς τε καὶ τὰ τούτων συγγενῆ νοσήματα ἀποτίκτον. Μετὰ χολῆς δὲ μελαίνης κερασθὲν ἐπὶ τὰς περιόδους τε τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ θειοτάτας οὔσας ἐπισκεδαννύμενον καὶ συνταράττον αὐτάς, καθ' ὕπνον μὲν ἰὸν πρᾳύτερον, ἐγρηγορόσιν δὲ ἐπιτιθέμενον δυσαπαλλακτότερον · νόσημα δὲ ἱερᾶς ὂν φύσεως ἐνδικώτατα ἱερὸν λέγεται.


Marsilii FICINI, Basilae in officina Frobeniana [Ficin, Ed. 1551, Lib. XXXII, p. 730].
Alba vero pituita, propter ampullarum spiritum intus inclusa, difficilis, ad exteriorem cutem delapsa, mitior : sed corpus variis sordibus aspergit, albisque inficit maculis, atque morbos alios eiusmodi generat. Atræ vero bili permixta, cum [quum] divinissimos capitis meatus illabitur, dissipare eos solet atque turbare. Si dormientibus id contigat, mitior : sin vigilantibus, expulsu difficilio. Cum vero sacræ naturæ languor hic sit, haud absre sacer morbus est appelatus.


C.E.CH. SCHNEIDERI, Ed. Ambroise Firmin Didot. M.DCCC.LXVIII
alba autem propter bullarum spiritum gravis est intercepta, pus... respirandi facultatem ...nacta lenior, commacul corpus vitiligenes et impetigines et his cognate gignens. bili vero atrae mixta ad circuitusque, qui in capite sunt, maxime divinos allabens eosque conturbans cum dormientibus accidit, mitior, cum vero vigilantes aggreditur, expulsu difficilio est ; morbus autem cum sacram naturam afficiat, summo jure sacer appellatur.


W.R.M. LAMB. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1925.
[85a] White phlegm, also, is dangerous when it is blocked inside because of the air in its bubbles ; but when it has air-vents outside the body it is milder, although it marks the body with spots by breeding white scabs and tetters and the maladies akin thereto. And when this phlegm is blended with black bile and spreads over the revolutions of the head, which are the most divine, and perturbs them, [85b] its action is more gentle during sleep, but when it attacks persons who are awake it is harder to shake off; and because it is a disease of the sacred substance it is most justly termed “the sacred disease.” [i.e., epilepsy; Cf. Laws 916 A].


Henry DAVIS, The Works of Platon. Vol. 2. London, 1854. (p. 400).
But the white phlegm, when it becomes troublesomes through the formation of air-bubbles, being shut out by having breathing-vents outside the body, is of a milder kind, and variegates the body with white spots, generating other diseases also of a similar character. But when mingled with black bile, and dispersed about the most divine circulations of the head, it acts as a disturbing agent, though with less violence during sleep ; but if it come to those who are awake, it cannot be expelled without difficulty ; and as this is a disease of a sacred nature (or organ, i.e. the head), it is most justly called sacred.
[Epilepsy, however, was what the ancients usually termed the sacred disease, because it was supposed to be sent by the anger of the gods, and could only be assuaged or removed by incantations and other sacred ceremonies.]


Victor COUSIN. Paris, 1839. Vol. 12, p. 228-229.
Cette pituite, mêlée à la bile noire et se portant sur les cercles divins qui se meuvent dans la tête, trouble leur harmonie ; dérangement léger quand il arrive pendant le sommeil, mais que l'on répare difficilement lorsqu'il a lieu durant la veille. Cette maladie étant d'une nature sacrée (1) a été appelée avec raison le mal sacré (2).
1. Parce que son siège est la tête, qu'habite la partie divine de l'âme.
2. L'épilepsie.


Émile CHAMBRY. Paris, Garnier, 1939.
La pituite blanche est dangereuse, si l’air de ses bulles est intercepté. Si elle trouve un exutoire à la surface du corps, elle est relativement bénigne, mais elle tachette le corps en produisant des dartres blanches, des dartres farineuses et d’autres accidents similaires. Mêlée à la bile noire et répandue sur les circuits les plus divins, ceux de la tête, elle en trouble le cours, plus bénigne, si ce désordre a lieu pendant le sommeil, plus difficile à chasser, quand elle attaque des gens éveillés. Comme c’est une maladie de la substance sacrée, elle est très justement appelée le mal sacré.


Entstanden Anfang der vierziger Jahre des 4. Jahrhunderts v. Chr. ERSTDRUCK (in lateinischer Übersetzung durch Marsilio Ficino) in : Opera, Florenz o. J. (ca. 1482/84). Erstdruck des griechischen Originals in : Hapanta ta tu Platônos, herausgegeben von M. Musoros, Venedig 1513. Erste deutsche Übersetzung durch L. Hörstel, Braunschweig 1795. Der Text folgt der Übersetzung durch Franz Susemihl von 1856.
Der weiße Schleim sodann bringt ähnlich durch die in seinen Blasen enthaltene Luft Störungen zuwege, wenn ihm der Ausgang aus dem Körper versperrt ist ; kann er sich dagegen nach außen Luft machen, so ist er gutartiger, doch macht er dann wenigstens die Haut fleckig, indem er Aussatz, Flechten und ähnliche Krankheiten erzeugt. Wenn er aber, mit schwarzer Galle vermischt, sich über die Umläufe, die im Kopfe vorgehen und die göttlichsten sind, verbreitet und sie stört, so ist sein Nahen im Schlafe minder schädlich, dagegen im wachen Zustande sein Überfall schwerer zu vertreiben ; diese Krankheit aber führt mit Recht den Namen der heiligen, weil sie das heiligste aller Organe betrifft.