ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣTHESAURUS
GRÆCÆ LINGUÆ

AB HENRICO STEPHANO
CONSTRUCTUS


Τρέμω, [Tremulo, Tremesco, Tremisco, Horresco, Trepido, Gl.] i.q. τρέω, ex quo et derivatum est : prosæ scriptoribus usitatius quam illud, unde et ad Latinos est translatum. Hom. [Il. Ν, 18 : Τρέμε δ' οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη ποσσὶν ὑπ' ἀθανάτοισι (ut Callim. Del. 137, Ὄσσης οὔρεα κτλ.) · Φ, 507 : Ἀμφὶ δ' ἄρ' ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε. Lycophr. 402 : Τύμβος τρέμων.] Od. Λ, [526] : Τρέμον δ' ὑπὸ γυῖα ἑκάστου, ubi potius tmesis est, ut et Il. Κ, [390] : Ὑπὸ δ' ἔτρεμε γυῖα · pro quo Η, [215] : Τρόμος ὑπήλυθε γυῖα · Γ, [34] : Ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα. Dem. [p. 314, 25] : Λαγὼ βίον ἔζης, δεδιὼς καὶ τρέμων, καὶ ἀεὶ πληγήσεσθαι προσδοκῶν. Herodian. 4, [5, 17] : Τρέμοντάς τε καὶ ὠχριῶντας τοὺς πλείστους καταλιπὼν, Trementibus pallentibusque plerisque. 6, [9, 2] : Δακρυῤῥοῶν καὶ τρέμων. Affertur et Τρέμει περὶ τῆς ἀρχῆς ex Chrys. pro Anxius est de principatu. Petrus Apostolus cum participio etiam junxit, 2 Ep. 2, [10] : Δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες, ubi potius redditur, Non horrent dignitates convitiis incessere. Vetus interpres, Non metuunt. [Cum inf. Æsch. Sept. 421 : Τρέμω ... ἰδέσθαι. Soph. Œd. Col. 129. Cum accus. ib. 256 : Τὰ ἐκ θεῶν τρέμοντες · Œd. T. 1014 : Ἆρ' οἶσθα δῆτα πρὸς δίκης οὐδὲν τρέμων ; et sæpius Eur., tam rei quam pers., velut Andr. 809, πόσιν. Idem cum accus. aliter Med. 1169 : Χωρεῖ τρέμουσα κῶλα · Iph. T. 283 : Ὠλένας τρέμων ἄκρας. Aristoph. Ach. 495 : Ἁνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμα, ut Eq. 266. Vesp. 471 : Ὥσπερ θεὸν ἀντιβολεῖ με τρέμων · Lys. 385 : Αὖός εἰμ' ἤδη τρέμων. Callim. Cer. 110 : Τὰν αἴλουρον, τὰν ἔτρεμε θηρία μικκά. Plato. Phæd. p. 81, B, Parm. p. 137, A. Cum particula Soph. Œd. T. 948 : Τοῦτον Οὶδίπους πάλαι τρέμων τὸν ἄνδρ' ἔφευγε μὴ κτάνοι. Dativo jungit Eurip. Ion. 1452 : Ἔτι φόβῳ τρέμω · Tro. 1026 : Φρίκῃ τρέμουσαν. Alex. ap. Athen. 3, p. 107, B, a Valck. cit. : Ἰχθυδίων τρεμόντων τῷ δέει τί πείσεται. Absolute Theocr. 27, 51 : Τί μοι ἔτρεμες ; Xenoph. Ven. 3, 6 : Προορώμενα τὸν λαγῶ τρέμουσι. Demosth. p. 314, 24, et alii in prosa, velut Plutarch. Mor. p. 65, B : Τὸν κρείττονα τρέμει καὶ δέδοιεν · Agid. c. 6 : Δεδιέναι καὶ τρέμειν τὸν Λυκοῦργον, ut Pyrrh. c. 19. Alia constr. Plato Reip. 8, p. 554, D : Περὶ τῆς ἄλλης οὐσίας τρέμων, ut Antiphon p. 118, 34, περὶ τῆς εὐδαιμονίας · 120, 10 : Τῆς εὐδαιμονίας ἧς ἕνεκα τρέμοντά μέ φασιν ἀποκτνεῖναι αὐτόν.]