Alexandros TRALLIANOS

Peri epilêpsias.To tês epilêpsias pathos en ti kai auto tôn chroniôn pathôn estin, uperballousês akribeias kai spoudês deomenon kai, ei ge amelêtheiê kat' archas, pollakis apothnêskein poiei toun echontas auto. tês gar kephalês esti to pathos, entha ê archê esti kai aisthêseôs kai kinêseôs. oti de tês kephalês esti to pathos, dêloi to sumbainon autois en tois paroxusmois. oute gar akouein ê oran ê noien olôs ê memnêsthai tinos dunantai, alla pasês aisthêseôs erêmoi keintai kai nekrôn ouden apechontes. dia touto kai epilêpsian to pathos ekalesan dia to epilambanesthai kai krateisthai autôn tas aisthêseis, ekalesan de auto touto tines kai ieran noson dia to ieron kai timion einai ton egkephalon, alloi d' Êrakleian noson dia to ischuron kai dusmetatheton tês nosou kai alloi allôs ônomasan. all' ou dei graphein apanta, ekeina de mallon, osa armottei tauta gar mallon eidenai dei kai spoudazein. touto gar kai poiein upeschometha. ginetai toinun kata treis tropous ê epilêpsia. ê gar tês kephalês prôtopathousês ê tou stomachou ê allou tinos moriou paschontos kai epi tên kephalên anapempontos tên ousan en autô kakian.


Sêmeia tês epi stomachô ginomenês epilêpsias.

Sêmeia de tou apo stomachou ginesthai tên epilêpsian, to sunechê pleistakis en autô ginesthai kai klonon tina kai dêxin kai paroxunesthai mallon autous kai upomenein to tês epilêpsias pathos, ênika sumbê bradusitein autous ê oligositein.


Sêmeia tês eph' eterô moriô epilêpsias.

Oi d' epi tini moriô katapiptontes aisthanontai saphôs tên anadosin ginomenên epi ta anô kai prolegousi to mellon autois esesthai tês anadoseôs epi ton egkephalon archomenês. ginesthai sumbainei de to pathos kai paidiois kai malista tois ugroterois, dio kai paidikon auto tines ekalesan.


Sêmeia tês epi prôtopathousês kephalês epilêpsias.

Oi tês kephalês prôtopathousês paschontes dêloi pasin eisi kai gar barunontai peri tên kephalên kai skotountai kai ambluôttousi kai bradeôs aisthanontai paidiois de malista touto subainei to pathos. archomenoi oun êmeis apo tês paidikês êlikias arxômetha. ei men oun esti brephos ê kai galaktos metalambanei, ouden dei polupragmonein oude prattein tôn therapeias echomenôn eperchomenê gar ê êlikia kai to thermon auxanomenon diaphorei tên peritteuousan peri tên kephalên ugrotêta kai plêrousan autou tas koilias. omôs sunergein dei êmas kai phrontizein, opôs to gala tês trephousês auto chrêston kai aperitton eiê
mochthêron gar uparchon kai pachu megalôs oiden empodizen tê phusei. ginoito d' an chrêston kai euchumon, ean tê trophô prosechês kai tois gumnasiois, ôste kai metria gumnazesthai tên trophon kai trophais euchumois kechrêsthai. ei men oun lepton eiê to gala, pachunein auto metriôs dei, ei de pachu, leptunein, oion marathrô ê anêthô ê anisô ê euzômô ê pêganô ê prasô. pantôn de toutôn chlôrôn ontôn proslambanetô. ta gar xêra drimutera mallon onta pleon anastomoi ta kata tên mêtran aggeia kai to aima tôn katamêniôn epi kenôseis protrepontai, ouper ouden esti cheiron. elatton gar anagkê dia toutou kai to gala ginesthai tou aimatos elattonos ginomenou dia tên katharsin. dia touto kai ta aphrodisia kakista tais thêlazousais. lepton gar dusôdes anagkê ginesthai to gala. ei de sumbê kai sullabein, eti mallon olethriôteron, kai pheugein dei ekeinên tên trophon olôs epididonai ton mazon tô paidiô, allên de mallon zêtein echousan gala chrêston.


Diagnôsis galaktos.

Diaginôsketai de touto chroia, sustasei kai osphrêsei, ôste kai leukotaton einai kai mêden echein pelidnon ê dusôdes, kata de tên sustasin, ôs mêden echein lepton panu ê pachu ê tuôdes. to gar toiouton spasmous gennan malista pephuke kai emphrattein ta neura. dio kai oinou summetrou didonai dei tais trephousais aperittou kai euchumou kinêsin te kai kamaton pro tês trophês pantote paralambanousais. outô men ei eti thêlazei o pais, pronoeisthai dei tês trephousês, ôs chrêston autês mellê einai to gala. ei de kineisthai loipon
echoien kairon, metriôs auto dei pôiein gumnzesthai kai paizein kai outôs esthiein, mête de louein sunechôs, alla phulattesthai touto malista meta tên trophên kai to pinein euthus meta loutron malista tôn akratôn. ouden gar autois outô blaberon. kai aloiphê de kechrêsthôsan kai anatripsei pro tôn sitiôn. aei gar to meta tên trophên gumnasion ou monon tois outô paschousin, alla kai pasi polemion. dei d' en tê anatripsei prôton apo tôn brachionôn archesthai, epeita loipon erchesthai epi to sternon kai tên gastera, kai meta tauta erchesthai epi ta skelê kai pleon ge auta kai ischuroteron anatribein, ôste kai dia tês toiautês anatripseôs antispan epi ta katô ta anô reponta perittômata. meta de tên tôn allôn moriôn anatripsin, tote loipon kai ta peri tên kephalên anatribesthô. proteron gar ou dei, ôste mê eis autên euthus elkesthai panta. meta de ta gumnasia kai tên anatripsin euthus mê omileitô psuchrô aeri, all' anameinas, ôste diapneusai to thermon êrema kai suneches tou pneumatos. outôs erchesthô epi ta sunêthê kai trophên prosêkousan lambanetô. arton men oun sumpherei esthiein ton kallist' ôptêmenon, arista de ezumômenon kai malista ton klibanitên, oion dechetai. outos gar aperittos kai êtton esti perittômatikos. lambanetô de ex autou mian ê duo ougg. kai malist' ei melagcholikôteras eiê kraseôs to paidion, eis udôr thermon xeston echon korianon. outô gar esthiomenos kôluei tas ek toutôn tôn chumôn anathumiaseis epi ton egkephalon pheresthai, oper esti megiston agathon kai prophulaktikon tou pathous. tôn de lachanôn esthietô kai seutlou kai malachês, malista de kai kaukalidos kai giggidôn kai prasôn apozesthentôn kai intubon de mignumenon toutous ôphelei. estô de kai ê artusis tou lachanou ex oligou elaiou kai alôn panu summetrôn. tôn de ptênôn esthietôsan tên te katoikidion ornin kai tôn phasianôn ta mê lipara kai tôn chênôn ta akra kai attagênas kai strouthous kai kiklas kai trugonas, alla kai toutôn ta mê lipara. nêssas de kai osa en tois elesi trephontai paraiteisthôsan. oi de zômoi estôsan aperittoi. ei d' apepsia tis sumbê tô paschonti ê diatasis apo pneumatos en tê gastri, prosplekesthôsan kokkoi pepereôs ê ê ia kai anisou brachu. tôn de kreôn pantelôs kalon estin apechesthai ton paida kai malista tôn choireiôn te kai boeiôn. êdonês d' eneken ê kai allês chreias epeigousês kai oligon lambanetô kai oligakis kai osa mê lipara kai apozematos mallon ê zômou kai eis oligon apobaptesthô piperogaron ê sinêpi. to gar sinêpi kan to tmêtikon echê, all' omôs auto paraiteisthai dei dia to plêrôtikon ti echein tês kephalês. dio kai krommuôn kai daukôn ou sumbouleuô esthiein kai smurniôn ôs plêrôtikôn. to de selinon paraiteisthôsan, ôs phusikôs tous epilêptikous blapton. tôn d' ichthuôn prospherethôsan tous aperittous, oion psissan ê kiklan ê kossuphon ê skorpion ê skaron. tous de liparous paraiteisthôsan kai kêtôdeis, oion skombron kai pêlamudas. pantes gar outoi pachun kai geôdê kai polemion chumon athroizousi. tôn de potamiôn lambanêtôsan malista tous kaloumenous anadromous kai toutous mê panu sunechôs. echetô de kai toutôn ê epsêsis oligon pepereôs ê oxumelitos. ê gar toautê epsêsis aphaireitai autôn ton pachun chumon kai blaberon. tôn d' ostrakodermôn pheugein dei tên edôdên dia to psuchron auta kai pachun tiktein chumon. ei de kai tou echinou lambanein etheloien ek diastêmatos, ouden atopon. echei gar ti kai eukoilion kai eustamachon kai diourêtikon. lambaneien de dei toutou dia thermou tinos propomatos ê apsinthatou ê konditou outô gar ablabês estai. ta de krea paraiteisthai mechri teleias apallagês kai malista ta choireia, ôsautôs de kai ospria kai malista tên phakên. ei d' analambanein etheloien ê chidrou ê alikos, prosplekesthô ti tôn leptunontôn, oion glêchônos ê pepereôs, ôste boêtheisthai to pachuchumon ek tês toutôn prosplokês. tên d' opôran kalon esti panu pheugein. ei d' analambanein etheloien êdonês eneka, oligê prospheresthô kai mallon meta tên trophên. outô gar ablabesteron estai. kai tragêmatôn ta polla pheugetôsan, oion karua, phoinikia. tôn de pistakiôn lambanetôsan kai staphidas epanô tês trophês kai malista tas echousas to stuphon êrema. tous de plakountas kath' olou pheugetôsan kai tas koptas tas echousas ton strobilon, tas d' ap' amugdalôn ê pistakiôn sugkeimenas ou dei pheugein. echousi gar ai toiautai kathartikon ti tou phlegmatos. ton d' oion, oson epi tô pathei, pheugein dei. kai gar plêrôtikos esti tês kephalês kai malisth' o palaios. stomachou de charin tô sunergêsai tê pepsei ouden atopon summetrôs auton lambanein. tôn de propomatôn spaniôs prospheresthô, ei mê monou apsinthatou kaloumenou. totou gar oide kai rôsai ton stomachon kai leptunai kai apôthêsai to peritton en autô periechomenon. outô men diaitan dei ton paida, boêthêmasi de chrêsthai toisde.


Boêthêmata pros epilêptikous.

Anastas eôthen kai apopeiratheis tês gastros outô prospheresthô ti tôn leptunontôn. en men tô cheimôni to zema tou ussôpou ta megala dunamenon ôphelein. kai polloi monô tô zemati toutô chrêsamenoi etherapeuthêsan, ôs mêketi deuteron ê triton peripesein tô autô nosêmati. temnetai gar dsa eisi glischra kai pachea tôn perittômatôn, kai ou suggôrei out' en tô stomachô out' en tô thôraki sustênai peritton. to men gar di' ourôn, to de dia gastros oiden aporriptein kalôs. touto men dê to zema lambanetô kath' eauto ê met' oxumelitos, en tô cheimôni mallon kai kata to phthinopôron, en de tô therei spaniôs, to de tou anêthou
mallon met' oxumelitos, ôs eirêtai. ei de melagcholikôteros eiê tên krasin o pais, lambanetô kai to zema tou epithumou dia to kai dunasthai touto kalôs upokleptein ton chumon touton.


Peri kathartêriôn.

Ei de kai êlikian echei o pais, ôs dunasthai pherein katharsion, prospheresthô ta to phlegma kai to melagcholikon kathairein dunamena perittôma. memarturêtai men kai ê iera eis ta toiauta pathê ton toiouton apokenousa chumon, alla to drastikon autês ou panu ê tôn neôn êlikia pherei. uperballei gar tên ekeinôn dunamin. tois d' akmazousi tên êlikian kai ischuran echousi tên dunamin melagcholikois ôphelimôs didotai. beltion oun tois neois tou epithumou mallon didonai oligon meta tês pikras – kai gar upokathairei tou chumou ti kai proleptunei – kai outô kathairein tê Theodôrêtô kaloumenê antidotô, opôs de kai autê dunêtheiê kalôs kathairein to allo sôma, prosplekesthô autê ton stathmon echousê gr. d' ker. g' kolokunthidos gr. d' ê kai to polu e' dakrudiou ker. e' ê s' ê pleiô pros tên dunamin tou kamnontos, opôs estai summetros ê kenôsis. kai pollous oida, oti monê ê toiautê katharsis iasato. ei de stasiazei eti to tês kakochumias kai to pathos epimenei, kai tois up' emou kataskeuastheisi katapotiois kechrêsthôsan, ôn ouden euron ischuroteron. echei de autôn ê skeuasia outôs.

aloês oug. s"
skammônias
»
s"
kommeôs
»
s"
kolokunthidos
»
s"
bdelliou
»
s"

lambanetô toutôn pros tên dunamin o kamnôn gr. g' ê d'. tois de teleiois didou kai s' grammata, kai ei pleiô doiês, ouden blapseis.
outôs alupôs kai asphalôs kathairousi kai ou monon tous epilêptikous isasin ôphelein, alla kai tous skotômatikous kai arthritikous, eiper ti kai allo. chulô de krambês ê analêpsis autôn ginesthô. meta de tên katharsin kalon esti ton paschonta kai apophlegmatikois kechrêsthai, ôste kai, ei ti eti pachu kai glischron periechoito, kai touto dia tês uperôas upexagein. kalôs men oun kenousi kai oi pastilloi diamasômenoi oi echontes ussôpou kai glêchônos ê pepereôs, eti de mallon kai to anagargarisma monon skeuazomenon outô. dei labein ussôpon botanên, eti de glêchôna kai origanon kai ischadas z' ê th'. kai taut' apotritôsas kai outôs ex autôn mignuôn kochliaria duo eis krasin epsêmatos tot' apophlegmatize pro tês trophês. meta de ton apophlegmatismon paraiteisthai to louesthai kat' ekeinên tên êmeran. blaberon gar. meta de tên katharsin kai tous apophlegmatismous armottei prophulakês charin kai tois emetois kechrêsthai. kai gar kai autoi kenousi ton sunagomenon ekastês êmeras chumon kai ou sugchôrousin uph' en athroizesthai. kaloi men oun kai oi pro tês trophês, ôphelimôteroi de mallon oi meta tên trophên kai eti mallon oi apo raphanidôn kai liparôn edesmatôn kai sitiôn plêsmonês kai glukuphagias kai methês. eleutherousi gar oi toioutoi emetoi pan, ei ti eurôsin en autô pachu kai glischron periechomenon. kai tauta men outô dei prattein epi pantôn tôn epilêptikôn.


Therapeia tôn epi stomachô epilêptountôn.

Ei de o stomachos eiê o paschôn, episkepteon, opoios o tiktomenos estin en autô chumos. kai ei men cholôdês, apanta dei prattein, ôste mê sugchôrein autô tou loipou tiktein cholên dia tês tou apsinthiou poseôs kai tês onomazomenês pikras, lambanein de auton kai artou brachu eis eukraton themon panu peri ôran b' ê g'. kai aplôs eipein, eph' ôn esti peri ton stomachon tiktomenê ê xanthê cholê kai plêrousa tên kephalên, anagkaion esti epi toutôn eukraton te kai epikerastikên ginesthai tên
olên diaitan kai mêden echousan drimu ê liparon ê elaiôdes ê almuron. outô men ei cholên tiktei. ei de psuchros ôn phlegmatikon athroizei chumon kai dia touto sundiatithêsi tên kephalên kakôs kai spasmon epipherei, sumbouleuô dia tôn êrema thermainontôn kai tonountôn autou poieisthai pronoian, ôste diabrechesthai to stoma tês gastros deuteron ê triton tou mênos elaiô de malista chamaimêlinô kai gleukinô kai apsinthinô. prosplekesthô de toutois kai sturax kai mastichê. touto gar eti mallon kai thermanai kai tonôsai to asthenes dunêsetai, ôste kai pettein kalôs, ouper ouden esti kallion epi pantôn men pathôn kai malst' epi tôn epilêptikôn.


Therapeia tôn eph' eterô moriô epilêptountôn.

Ean de mê o stomakchos echê tên archên tês nosou mêd' ê kephalê, skopei, mê apo tinos allou moriou tên archên ê epilêpsia lambanê. ôphthêsan gar oi men apo tou tarsou, oi d' apo tês knêmês, oi de kai ex allou moriou paroxunomenoi. kai ei ge soi ti toiouton ôphthê, kai tou merous ekeinou malista pronoou kai tên olên ekeinô prosage therapeian. etheasamên oun tina tôn anaginôskontôn katapiptonta, os elegen, ênika autô mellei subainein, apo tou tarsou sunaisthanesthai tinas auras anadidomenas autô psuchras epi ton egkephalon. katharas oun egô touton proteron tois phlegma kai melagcholikon kenousi chumon katapotiois epethêka kai tôn elkôsai kai leptunai kai thermanai ton topon dunamenôn, ôste kai idrôsai kai ugra tina phanerôs dia tou moriou ouk oliga prochuthênai. kai dê touto praxantôn êmôn ugiês o neaniskos egeneto. ên de to epitethen autô boêthêma kai iasamenon to lepidion ê botanê. poiousi men gar kai alla tina to auto, all' ouden outôs, ôs autê ge ê botanê. meta de tên toiautên epimeleian kai tous emetous kai tous apophlegmatismous kai en palaistrais
gumnazesthô kai tên kinêsin paralambanetô o paschôn ôs megiston agathon kai malista pro tôn sitiôn. kineisthô de mê monon dia podôn, alla kai di' ippôn, to men prôton prauteron, usteron de kai sphodroteron. kai estô metron tou gumnasiou ê anapnoê tou gumnazomenou puknotera ginomêeê. ote gar touto aisthêtai, dei mêketi gumnazein to sôma. meta de to gumnasion loutrois o kamnôn kechrêsthô tois apo glukeôn udatôn, ôs mêketi sunechesin, all' apax ê dis tês ebdomados kai pro trophês malln ê meta trophên. mê chronizetô de en tô aeri, alla kai tas sitlas pericheisthô, thermas men kata tou stomachou kai tôn skelôn, oligas de kata tês kephalês kai tautas eukratous. kai smêchesthô to olon sôma mê panu thermô kai anatribesthô tên kephalên panu summetrôs. katiôn de eis tên embasin mê panu baptizesthô tên kephalên, alla duo ê treis. eis de tên tou psuchrou dexamenên eisiôn prôton epibrechetô tên kephalên oligô udati kai outôs eisietô, ôste mêth' arpazein autên mête dechesthai tous tou olou sômatos anapempomenous atmous. kai periballomenos ta sabana palin dechesthô udôr o paschôn tais chersi kai perinotizesthô to prosôpon autou. meta de to loutron pheugetô pinein euthus oinon ton akraton. ouden gar outôs eis upomnêsin agei to pathos. dio paraiteisthai dei ton akraton epididonai malist' epi tôn epilêptikôn. tauta men outô dei prattein kai outô diaitan ou monon paida, alla kai ton akmazonta tên akmastikên êlikian. ei de chronion eiê to nosêma kai dustropon, ôste periphronein tôn epi-eikesterôn boêthêmatôn, tênikauta kai tois epi pleon leptunein dunamenois kai anaskeuazein tên olên diathesin kechrêsthai kai malista tô echonti ton leukon elleboron kathartêriô, ou ê graphê echei outôs.


Kathartêrion to dia leukou elleborou.

Daphnokokkôn kekatharmenôn ker. ê'
alupiados
»
ê'
pepereôs leukou
»
ê'
euphorbiou
»
ê'
elleborou leukou
»
ê'

tauta panta kopsas kai stathmisas ekaston autôn, ôsper kai gegraptai, didou ta panta mian dosin eis apobregma kolokunthidos. ginesthô de to apobregma outô. labôn kolokunthida plêrôson epsêmatos katharas autên proteron kalôs, ôs mêden apoleiphthênai tou entos spermatos mêde tou knaphalôdous, kai eason autên epi thermospodias aph' esperas achri tês eôthen dianuktereuousan. kai outô didou to boêthêma megiston uparchon kai di' emetôn kleista kathairon panu pachea kai glischra tôn perittômatôn. dio dei kai sunergein tô emetô kai, ênika nautiôsin ê aparattontai, parechein epirrophan oligon melikratou. kai ei mêden axiologon nautiôntes anô pheroien, kai pterois kechrêsthai sparattonta ton stomachon, prospheronta eti mallon to melikraton. outô gar alupoteron anenechthêsontai ta en tô stomachô prospeplegmena perittômata. meta de tên katharsin arton didou brachun apobrechôn eis oinomeli. paraitou de kai to loutron dia mias ê duo êmerôn. eidenai de dei, oti epi tôn to stoma tês gatros echontôn asthenes kai euaisthêton ou dei tou leukou elleborou embalein en tô katharsiô, alla mallon tou melanos. estai gar autô alupon kai ôphelimon meta tou mêde tous biaious epipherein sparagmous. egô kai tê iera kathêra kalôs kai tô Armeniskô lithô dedôkôs autou grammata g' kai
ôphelêsa. all' ouden outôs euron epi tôn kechronikotôn epilêptikôn, ôs touto malista to katharsion. kai pollous oida therapeuthentas upo toutou kai monou tôn apognôsthentôn para tôn allôn iatrôn. meta de ta katharsia loipon kai tôn antidotôn tinas lambanein, osai metasugkrinein eisi dunatai, kai apoleptunein, ei ti tois porois esti perilambanomenon. toiautê d' estin ê th' Ermou klimax kaloumenê kai ê thêriakê. kai tauta men polu suntheta kai duseuporista. en de tois aplois euporiston te kal ischurotaton estin ê tou purethrou riza koptomenê kai analambanomenê meliti, kochliarion en, ek diastêmatos achris endeka doseôn. pepeiratai to boêthêma, kai mê tês euteleias autou kataphronêsês.


Phusika pros epilêptikous.

Tauta men oun eirêtai pei tôn epilêptikôn, osa te êmeis egnômen kai ê makra peira edidaxen. all' epeidê tois phusikois kai periaptois chairousi tines kai toutois kechrêsthai zêtousi kai kata to alêthes autôn tugchanousi tou skopou, prepon enomisa tois philomathesi kai peri toutôn ekthesthai tina, ôste ton iatron kantachothen euporon einai eis to boêthein dunasthai tois kamnousin. Archigenês men oun en tois kata genos parainei outa legôn. 'kata de tous paroxusmous diakratein dei panta ta merê, ôsper kai tous periodikôs rigountas, kai tôn melôn ekaston liparais tais chersin apeuthunein meta summetrou suntonias malassontas ta te ommata autôn êsuchê kai katapsuchontas, eti te phlebotomein autous kata ton kairon touton.' pausamenou de sugchristeon kai thalpteon imatiois tên kephalên pollô elaiô kai thermô sumbrechontas. ei de meta kataphoras epilêptizointo, balôn eis sindona ê eis eteron
imation keleue seien. kataxusas de, o theleis meros tou sômatos autou tou paschontos, tô aimati stoma chrie kai egerthêsetai. meta de tous paroxusmous tên men olên anaskeuên tou pathous tois peri tauta peponêmenois iatrois epitrepteon. ta de dicha perissês periergias poiountas peirasthai prattein. axion de proteron apodeixai ta prognôstika kai elegktika tou pathous boêthêmata.


Sêmeia diagnôstika epilêptikois.

Gnôristeon de ton epilêptikon outôs. aigos epidermatida epibalôn tô paschonti thalassê baptison. piptei gar eutheôs. ê lousas auto kata kephalês keras aigos upo tous muktêras autou upothumia kai peseitai. to auto de poiei kai o gagatês lithos prosachtheis proteron puri kai tois muktêrsi tetheis. katapiptei gar. ex allou antigraphou, smurnês brachu enthes eis tous muktêras kai par' auta peseitai.


'Ek tôn 'Apollôniou euporiston, eiper iasimos estin o epilêptikos.

'Epeidan katapesê, prosthes autô thumon kai, ei men analêpsetai, iasimos estin, ei de mê, ou. eis de prognôsin epilêptikôn kai touto phasin, ôs chlôrai ai upo tên tên glôttan autôn euriskontai phlebes.


Peri therapeias ek tou deuterou Theodôrou.

'Epilêptikou de katapesontos apo tôn megalôn daktulôn tôn podôn autou aima apoxusas chrison autou ta cheilê kal to metôpon
kai par' auta anastêsetai. 'Apollônios de phêsi, didosthô kalôs to aima autôn en tô potô, oinou d' apechesthôsan. touto para Senokratei.


Allo.

Kai touo thaumastôs poeiei. en tois neottois tôn chelidonôn anatmêtheisin euriskontai litharia duo, ôn to men en melan, to d' eteron leukon. to men oun leukon katapesontos ton epilêptikou epitithei kai egeireis auton, to melan de labôn periapte dermati. ta de litharia tauta legetai didonai tas chelidonas tô prôtô neottô, aper ou kalôs euriskontai, ei mê dia tês anatomês tôn neottôn apantôn.


Allo.

Chamaileonta labôn en elaiô epse, eôs ou takê kai pachunthê to elaion. takentos de tou zôou eklexas ta osta autou chôson eis anêlion topon kai pesonta ton epilêptikon trepsas epi koilian aleiphe tô elaiô kata nôtou apo tou ierou ostou eôs tou prôtou spondulou, kai eutheôs egerthêsetai. touto eptakis poiêsas teleôs apallaxeis. to d' elaion apothou en puxidi.


Allo.

'Alloi de phasin, epilêptikous diagnôsthentas therapeuein chrê, kathaper 'Archigenês parainei. proêgoumenôs oun tais kata tên diaitan katallêlois chrêsteon udroposiais. kreôn apochê kai sunousias aphrodisiôn. aleimmatôn de paralêpseis genomenai par' empeirôn paratetêrêntai. tois
d' epilêptikois armodia kai tauta. galês êpar chôris tês cholês meth' udatos êmikotuliou potize nêstin eph' êmeras g'. legousi de tines meros [kepphou] tou orneou kekaumenon en potô didomenon anaskeuazein tên noson. kai tauta men ek tôn 'Archigenous.


Allo.

Eteron d', oper keitai en tô tritô Stratônos, touto. kuna eph' êmeras id' egkleisas osta monon parabale autô phagein. tê de pentekaidkatê êmera ek tês leukês tou kunos aphodou kausas ana kochliaria duo potize eph' êmeras e'.


Allo.

Elabon kai touto en Touskia kar' agroikou tinos legontos kata tuchên apêllachthai. etuche gar pêganon agrion koptôn en tê aroura kai sundoulos autou selêniakos ôn epesen. o de mestos tês apophoras tou pêganou elthôn ekratêsen autou tas anapnoas kai egertheis ouketi epelêphthê. epeirase de kai ep' allô kai apêllaxe. kagô de pleistakis etherapeusa. thaumaston oun kai exaireton esti kai estô soi ametadoton.

Ek tou nê Theodôrou Moschiônos pros epilêptikous.
Staphidos agrias drach. ê'
kastoriou
»
d'
opou peukedanou
»
b'
purethron
»
b'

tên staphida kophon kai eis kustin probateian ê aigeian tou ourou eti enontos katheis poiêson upoxêranthênai, eita kopsas kai sêsas tois allois prosmisge kai didou meta melikkratou pros dunamin.Allo, oper elabon kara Kerkuraiou agroikou.

Oura suagrou en kapnô upoxêranas kai leiôsas didou ex autou kuamou to megethos eph' êmeras triakonta met' oxumelitos.


Eteron, oper elabon en Gallia.

'Alektruonos orcheis xêrous potize meth' udatos kai galaktos nêstin kai touto poiei di' êmerôn e'. phulakteon d' ap' oinou.


Eteron ek tou Marsinou tou Thrakos.

Monomachou sphagentos ê eterou tinos katadikou rakos êmagmenon labôn kauson kai tê spodô tou rakous misge oinon kai en dosesin epta apallaxeis. dedôke de peiran pollakis exaireton.


'Ek tôn parakeimenôn en tois Stratônos, legei d' 'Orpheôs einai.

Struchnou rizan anelomenos phthinousês selênês kopson kai didou piein ex autês, tên men prôtên êmeran mian dosin, eita b', eita g', eita d', kai outôs ephexês, mechris an pentekaideka analôsês doseis. mustêriôdes de esti kai upo pollôn thaumazetai.


'En d' 'Ispania pros epilêptikous tout' emathon.

Kranion onou epimelôs kausas kopson kai sêson kai eche en puxidi. epi de tês chreias didou drach. a' – en allô euron drach. b' – meth' udatos psuchrou kotulên a'. prin de dounai to pharmakon, brathu tên botanên leiôson kai didou piein ex autês drach. g' meth' udatos kotulên a', en allô kochliarion en, nêstei eph' êmeras b', osakis
uponephelos estin ê êmera. kai oligas paralipôn êmeras didou to ek tou kraniou tou onou. prin de ti tôn proeirêmenôn dounai, prokatharon tên kephalên tou kamnontos eph' êmeras treis, ôs upotetaktai.

staphidos agrias
ougg.
d'
napuos
»
d'
purethrou
drach.
a'
alos ammôniakou
».
a'

kopsas, sêsas poiêson xêrion kai dos masasthai meta mian kai aphes chaskein auton upophlegmatizonta. esti de thaumastotaton.


Periapta kai antipathê pros epilêptikous ek tôn 'Archigenous.

Periaptois de toutois chrêsteon pros to pathos, ôs 'Asklêpiadês o pharmakeutês. êlon estaurômenon tô brachioni tou paschontos periapte kai apallaxeis. Zalachthês de tade phêsin 'iaspis lithos o prosagoreuomenos kapnitês eis panta ta peri tên kephalên kai dianoian sunistamena periaptetai' kai paratribentos de tou autou, ean sugchrisêtai tô ugrô, tauta draseien (an) enargôs kai thaumasiôs. 'Ostanês de phêsi korallion kai glukusidên kai struchnou rizan anelomenos selênês meiousês endêsas eis othonion erineon periapte.


Allo.

Iaspis de o pareoikôs kallainô daktuliô endetheis phoreitai kai apallassei. esti de polutimêtos.Allo.

Dêmokratên de ton 'Athênaion legetai neaniskon onta kai epilêptizomenon paragenesthai eis Delphous kai deisthai touton tou daimonos pollôn autô prospherontôn periammata antipathê tês nosou, poiô chrêsetai autôn, kai tên Puthian phanai
" meizon to prin ek boês katakruei.
  tiktei de chimaros chumois keuthmônos en ugrou
  erpêstan poluplagkton eurinou apo korsês. "
ê kai outô.
" meizon aeiramenos kephalês poimnêion eulên
  mêkados agronomoio deras perikambale mêlou
  erpêstan poluplagkton eurinou apo korsês "

'O Dêmokratês akousas tauta enoêsen, o ti tote o daimôn êuda, epeita d' autos elthôn paregeneto pros Theognôston ton Dêmokriteion êdê enenêkoston ogdoon etos elaunonta toutô ton chrêsmon apaggellei. o de sphodra thaumasas tou daimonos tên sunesin kai tês sophês to asaphes kai skolion rêton eipe tên saphêneian tou chrêsmou. tôn en tois poimniois aigôn phusikôs phêsin egkuos ginetai ê kephalê kata tou egkephalou basin pollôn skôlêkôn. eperchomenôn ge ptarmôn tô zôô exallontai polloi ek tôn rôthônôn tês aigos skôlêkes. chrê oun upostoresanta imation dia to mê apsasthai tês gês tous skôlêkas
labein a' ê g' kai endêsanta eis derma melanos prbatou exapsai apalês apo deirês. kai phêsi touto antipathes tês nosou.

Eteron pros to auto, oper keitai en tô Stratônos, legetai de Moschiônos.

Onou to metôpon dermati periaptomenon kai phoroumenon apallassei. êlon ek ploiou nauagêsantos elasas poiêson brachiolion platu, ôste entheinai astoun apo kardias elaphou, kai perithes en tô euônumô brachioni. ekkardiôsas de tên elaphon zôsas kai anaptuxas tên kardian anuperthetôs parachrêma kalamô eurêseis ôs sarkion pepêgos ostarion, eita xêranon kai balôn poiei, proeirêtai, kai thaumaseis.


Allo.

Othonion ek nauagêsantos ploiou êdê pepleukotos kai pepalaiômenou dêson epi ton dexion brachiona eph' epta ebdomadas, en ais alouteitô kai aoineitô, kai apallagêsetai o kamnôn. peseitai de, ean trichas onou kai moulês upothumiasês. purethron d' ean eis tous muktêras autou emphusêsês, ei men eiê iasimos, ptarêsetai, ei de mê, ou.

Allo.

Korallion ap' egkephalou tou onou periapte, glukusidês rizês kai struchnou phthinousês selênês didou kokkon a', didou para a', eita para b', eita para d', eôs analôsês ie poseis. kai chrusolithos kalôs poiei kai iaspis o aerizôn ê o paromoios kallainô daktuliô phoroumenos. tauta men eirêtai tois palaiois ôs phusikôs dran dunamena. osa d' êmeis exethemetha, kata methodon eirêtai. kai dei pantachothen boêthein ton epistêmona kai phusikois chrômenon epistêmonikô logô kai methodô technikê kai to legomenon panta kinein ta kalôs speudonta makras
nosou kai mochthêras apallaxai ton kamnonta. egô de philô pasi kechrêsthai. dia de tous pollous tous en tô nun chronô amatheis ontas katamemphesthai tois chrômenois tois phusikois, ephugon sunechôs chrêsthai tois phusei dran dunamenois kai espeusa technikê methodô peigenesthai tôn nosêmatôn. kai oida ou monon epilêptikas nosous, alla kai alla nosêmata polla dia diaitês kai pharmakeias iathenta. dio kai nun bouleuô kai ton thelota perigenesthai tês epilêpsias tautê mallon tê nun eirêmenê kechrêsthai diaitê kai pharmakeia, kai ouk apoteuxetai. drastêriôs de poioun pros tois eirêmenois kai to êliakon euron kuphi pinomenon malista meta katharsin. dei de kai potizein apax lêgousês selênês kai touto poiein archi teleias apallgês, ouden de êtton, ote kai therapeuthê, prophulakês charin epididonai auto, mechris an asphalê kai bebaian idês apallagên tên nosou kai mêden autês leipsanon upoleipomenon phainesthai. ouden de êtton prophulattesthô katholikôs, ôste mêdemian upomnêsin paraschein tô pathei, malista pantôn tên apepsian ôs megiston kakon kai kata to deipnein ê aristan uponoian apepsias kai tên bradusitian kai tên ekcholôsin uponoeitôsan. phulattesthôsan de kai to pinein eutheôs meta loutron, ôs eirêkamen, kai malista ton akraton kai tous panu palaious kai tous panu neous kai tous stuphontas. gala de pinein kai turon esthiein kai, ei ti dia galaktos esti skeuazomenon. pheugetôsan de kai dusôdê panta kai olôs egchronizein topois toioutois kai tôn thumiamatôn tên epi polu osphrêsin kai aph' upsêlou atenizein epi polu kai to skepein panu kai thermainein tên kephalên kai to egchronizein en êliô ê, opou pur estin epi polu, kai to en loutrô bradunein kai en thermô palin udati aposmêchein tên kephalên kai apepton authis louesthai. paraiteisthai de kai to meta trophên glukeos tinos edesmatos ê pomatos lambanein. kai gar kai touto paroxuntikon ton pathous, kai malist' eph ôn ê xanthê cholê tiktetai en tô stomachô. toutous gar eukratôs supherei diaitan, ouk ôsper tous athroizontas ton phlegmatôdê chumon dia tôn pantoiôs leptunontôn tous chumous kai thermainontôn. tauta tis ean akribôs menê phulattôn, ou mê deêtheiê eterou tinos boêthêmatos kai malista tôn epôdunôn kai kindunon epipherntôn, esth' ote de kai artêriotomias kai anatrêseôs kai kauseôs kai tôn allôn, osa timôria mallon ê therapeia pollois ginetai.
Stats